การแบ่งเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,863 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 7,405  คน เป็นชาย 3,676 คน เป็นหญิง  3,729คน

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
ยางน้อย

 

 

ยางน้อย

 

 

โนนใหญ่

 

โนนใหญ่

 

 

ก่อ

 

 

เอ้

 

 

พับ

 

 

ดงยาง

 

 

โนนโพธิ์

 

 

ท่าลาด

 

 

นามน

 

 

ดงยาง

1

 

 

2

 

 

3

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

นายศักดิ์ชัย  บุญยอ

นายสุพรรณ์  สายสะอาด

นายอาทิตย์  มนัส

นายอารมณ์  บุญเหลื่อม

นายประจักษ์  ศรีพลาย

นายประจวบ  กองทอง

นายบริบูรณ์  สุภาพ

นายอุดร  สอนอาจ

นายวีระชาติ  บุญสู่

นายวิสาร  สังกะเพศ

นายชัชวาลย์  บุญสุข

นางอรทัย ศรีพลาย

นายศุภลักษณ์  ตรีเทพา

นางสมรักษ์   สังเกตุ

นายบรรจบ  กุลพรม

นายมีชัย  บุญจริง

นางทวี  ทำนุ

นายเฉลิมชัย  ยงยืน

นายวิสุทธิ์  วัณโท

นายพร  ศรีสุข

นายชุมรัก  บุญจอง

นายวิสุทธิ์   แสวงนาม

นายอุรา  บุญจอง

นายอัมพร  สีหะวงษ์

นายพงศ์จกูล  จำปาแก้ว

นายทำนอง  สิมมา

นายทองคำ  บุญจอง

นายไพบูลย์  แสวงนาม

นายพิกุล  บุญจอง

นายนิพนธ์  บุญประสิทธิ์

นายวิชัย  บุญประภาร

อนุพงษ์  ชื่นใจ

นายวาสนา  บุญประภาร

นายวิเชิด   วัณโท

นายละทม   แสวงนาม

ผู้ใหญ่บ้าน

ส.อบต.

ส.อบต.

กำนัน

ส.อบต.

ส.อบต.

ผู้ใหญ่บ้าน

ส.อบต.

ผู้ใหญ่บ้าน

ส.อบต.

ส.อบต.

ผู้ใหญ่บ้าน

ส.อบต.

ส.อบต.

ผู้ใหญ่บ้าน

ส.อบต.

ส.อบต.

ผู้ใหญ่บ้าน

ส.อบต.

ส.อบต.

ผู้ใหญ่บ้าน

ส.อบต.

ส.อบต.

ผู้ใหญ่บ้าน

ส.อบต.

ส.อบต.

ผู้ใหญ่บ้าน

ส.อบต.

ส.อบต.

ผู้ใหญ่บ้าน

ส.อบต.

ส.อบต.

ผู้ใหญ่บ้าน

ส.อบต.

ส.อบต.

 

089-4287538

0856380135

0846062784

089-4595406

0868721042

0897213494

0807387727

0880446708

085-1660169

0847190339

0906149636

0879629410

0872450014

0862487705

0849140595

0807280218

0874593969

0892804819

0881184785

0844983296

0892259177

0807297059

0807212159

0821298053

0872583678

0810765643

0862218968

0903687422

0913365892

0811851949

0860439867

0810585095

08899173292

0810675506

 

สถาบันการศึกษา

ตำบลก่อเอ้ มีสถาบันทางการศึกษา ทั้งหมด 9 แห่ง

ที่ สถาบันการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

โรงเรียนบ้านยางน้อย

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

โรงเรียนบ้านก่อ

โรงเรียนบ้านเอ้

โรงเรียนบ้านพับ

โรงเรียนบ้านดงยาง

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

โรงเรียนบ้านนามน

โรงเรียนบ้านท่าลาด

 

นายภัทรพล  นาจาน

นายพรมา   สายกัน

นายสมบูรณ์  พาชอบ

นายประหยัด  ละมูลมอญ

นายประสิทธิ์  พิลา

นายปิติพัฒน์  ยิ่งพัสรานันท์

นางจลัมภรณ์  สิงห์งาม

นางเพ็ญศิริ   แสนศิลป์

นายกฤษดา  สุภษร

081-9551065

081-7902748

086-2504303

089-8463634

081-2659615

089-5829140

089-0083559

081-3216449

087-8722287

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                        –  วัด/สำนักสงฆ์ 13 แห่ง

 1. วัดยางน้อย
 2. วัดศรีจุมพล บ้านโนนใหญ่
 3. วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนใหญ่
 4. วัดป่าโนนเก่า   บ้านโนนใหญ่
 5. วัดพรหมอธิษฐาน บ้านก่อ
 6. วัดบูรพาบ้านพับ
 7. วัดป่าจันทราวาส บ้านเอ้
 8. วัดโนนโพธิ์ บ้านโนนโพธิ์
 9. วัดบ้านดงยาง
 10. วัดบ้านท่าลาด
 11. วัดบ้านนามน
 12. วัดบ้านเอ้
 13. สำนักปฏิบัติธรรมตำบลก่อเอ้ (บ้านโนนโพธิ์-ดงยาง)

  

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ มีทั้งหมด 9 แห่ง

 

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก หมายเลขโทรศัพท์
1.

 

2.

 

 

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

9.

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านยางน้อย

 

ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านโนนใหญ่

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านก่อ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านพับ

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านเอ้

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงยาง

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านโนนโพธิ์

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท่าลาด

 

ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านนามน

 

1.นางสาวรัตนภรณ์  พลอำนวย

นางธิราพร  วงศ์ประพันธ์

2.นางพนารัตน์  ธรรมชอบ

นางจิรณี  ไชยชมพู

นางสาวกนกพร  ปานสุวรรณ

นางสาวรัศมี  แสงสาย

3.นางจำปา ตรีเทพา

นางอมรา  เจริญสุข

4.นางคำไอ่  ต่ำเตี้ย

นางสาวมณีวรรณ  สิมมา

5.นางสาวสังวาล  กอมณี

นางลำไย  สิมมา

นางมะลิดา  ฤาชาบุตร

6.นางอรุณ  แสวงนาม

นางจันทิรา  วัณโท

นางสาวดาวเรือง  บุญประภาร

นางสาวนพรัตน์  บุญสมยา

7.นางสาวรำไพ  บุญสถิตย์

นางกนก  ปางชาติ

นายธงชัย  บุญจอง

8.นางใจสินธ์  มนัส

นายสุวิท  เจริญวัย

9.นางนารี  ตะวังทัน

นางสาว นภาพร อินสมนึก

087-6185442

061-1031638

083-7398384

082-8644096

081-6006136

062-5521832

087-2450014

087-2396947

087-2447513

061-1689532

089-8487977

084-3427394

086-9085389

087-2396947

086-0757984

084-7525204

093-5542790

087-4529957

091-3480822

087-7780589

062-1950775

087-9812702

083-3853586

081-0694323