ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

ตำบลก่อเอ้มีระยะทางห่างจากอำเภอเขื่องใน 8  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  32  กิโลเมตร มีเนื้อที่  44.65  ตารางกิโลเมตร  หรือ  27,597  ไร่

ภูมิประเทศ

ตำบลก่อเอ้มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 70 คือ ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของตำบล  ส่วนที่ดอนคิดเป็นร้อยละ  30  คือ ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของตำบล   ลักษณะของดิน ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ไร่ ที่นา มีป่าไม้กระจัดกระจาย ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ

อาณาเขต

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ ตำบลหนองเหล่า      อำเภอม่วงสามสิบ   จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศใต้                 ติดต่อกับ ตำบลท่าไห           อำเภอเขื่องใน        จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ ตำบลหัวดอน           อำเภอเขื่องใน        จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ ตำบลเขื่องในและตำบลหนองเหล่า   อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

 

การแบ่งเขตการปกครอง

ตำบลก่อเอ้แบ่งการปกครองออกเป็น  9  บ้าน  12 หมู่  มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  1,863 หลังคาเรือน  มีประชากรทั้งหมด  7,405  คน

เป็นชาย  3,676  คน

เป็นหญิง 3,729  คน

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลก่อเอ้  นับถือ

ศาสนา  พุทธ    คิดเป็นร้อยละ  99.80

ศาสนา  คริสต์   คิดเป็นร้อยละ   0.20

1

การคมนาคม

ตำบลก่อเอ้มีถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง  ในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทำให้สะดวกสบายในการเดินทางสัญจรไปมาได้เป็นอย่างดี

การคมนาคม

  • ติดถนนทางหลวง หมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) จากจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเส้นทางผ่านไปสู่จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม   ขอนแก่น
  • ถนนภายในตำบล บางส่วนเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง มีจำนวนประมาณ 70 เส้น ระยะทางรวมประมาณ 40  กม.       มีสะพานข้ามลำเซบาย ไปสู่ อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี
  • การคมนาคมและการขนส่ง สามารถติดต่อได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ

 

การไฟฟ้า

ราษฎรในพื้นที่ตำบลก่อ เอ้  มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น  คิดเป็นร้อยละ  99.99  และมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ  60

 

อาชีพหลัก / รายได้

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ  85

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  45,212  บาท

 2

แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ตำบลก่อเอ้  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  จำนวน 13  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ตำบลก่อเอ้  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  จำนวน 7  แห่ง