จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐาน
 2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอ   และทั่วถึง
 3. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีวิต และมีความเป็นอยู่ที่ดี
 5. พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษ  และอยู่อย่างยั่งยืน
 7. ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาด้านการศึกษา
 8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ
 10. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย
 11. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
 12. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้า
 13. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ก่อสร้างปรับปรุง ถนน   สะพาน  ทางระบายน้ำ

1.2   ติดตั้ง  พัฒนา  ซ่อมแซม  ระบบจราจร

1.3  ติดตั้ง  ซ่อมแซม  ระบบไฟฟ้า

1.4  ก่อสร้าง  พัฒนา   ซ่อมแซมระบบประปา และถังน้ำอุปโภคบริโภค

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

2.1  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

2.2  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนา  จัดหา  ตลาดจำหน่ายสินค้า

2.3  ส่งเสริมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้แพร่หลายและยั่งยืน

2.4  จัดหา  ปรับปรุง  พัฒนา  แหล่งน้ำการเกษตร

2.5  พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

2.6  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และการศึกษา

3.1  สงเคราะห์ผู้ยากไร้   ผู้ด้อยโอกาส

3.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอานามัยดีทั่วหน้า

3.3  พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนกีฬา

3.4  พัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว

3.5  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

3.6  เพิ่มช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน – สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1พัฒนาส่งเสริมกิจกรรม  อปพร.

4.2พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2  กำจัด  บำบัด  ขยะ

5.3  กำจัด  บำบัด   น้ำเสีย

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1  ทำนุ  บำรุง  พระพุทธศาสนา

6.2   อนุรักษ์  สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

7.1  ด้านการบริหารจัดการ

7.2  ส่งเสริมพัฒนาความรู้  และประสิทธิภาพของ ผู้บริหารและบุคลากร

7.3  ส่งเสริมคุณภาพ  ของผู้บริหาร  สมาชิกข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้าง

7.4  อุดหนุนสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ หรือ องค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์