วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้

การศึกษาพัฒนาคน ชุมชนน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล การเกษตรอินทรีย์ ศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยว

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

  1. ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา และพัฒนาสังคม
  2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
  3. พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ การรวมกลุ่มเกษตรกร
  4. พัฒนาการบริหารจัดการให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
  5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม