โครงการท่อลอดเหลี่ยมชนิดหลายช่อง (2)ช่อง บ้านยางน้อยหมู่ที่ 2

Posted by:

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดหลายช่อง (2ช่อง) บ้านยางน้อย หมู่ที่ 2

-ขนาดยาวช่องละ 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร  กว้าง 5 เมตร   พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

-ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้กำหนดscan0026

0

Add a Comment