โครงการขุดคลองหนองเหมียดเหมี่ยง หมู่ 9 บ้านโนนโพธิ์

Posted by:

โครงการขุดคลองหนองเหมี่ยด  หมู่ 9 บ้านโนนโพธิ์

-ขุดกว้างข้างละ 1.50 เมตร  ขุดลึกจากระดับคลองเดิม 2 เมตร  ความยาว 710 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

-วงเงินงบประมาณ 170,000.00 บาทscan0023

0

Add a Comment