ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงาน ป.ป.ช.

Posted by:

ITA

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560

รับชมที่นี่ -> https://www.youtube.com/watch?v=nSIi1mzf0E4

0

Add a Comment