โครงการท่อลอดเหลี่ยมชนิดหลายช่อง (2)ช่อง บ้านยางน้อยหมู่ที่ 2

Posted by:

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดหลายช่อง (2ช่อง) บ้านยางน้อย หมู่ที่ 2

-ขนาดยาวช่องละ 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร  กว้าง 5 เมตร   พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

-ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้กำหนดscan0026

0

โครงการขุดคลองหนองเหมียดเหมี่ยง หมู่ 9 บ้านโนนโพธิ์

Posted by:

โครงการขุดคลองหนองเหมี่ยด  หมู่ 9 บ้านโนนโพธิ์

-ขุดกว้างข้างละ 1.50 เมตร  ขุดลึกจากระดับคลองเดิม 2 เมตร  ความยาว 710 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

-วงเงินงบประมาณ 170,000.00 บาทscan0023

0
Page 1 of 3 123