โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กร ( การป้องกันระงับอัคคีภัย)

Posted by:

วันที่ 7 กันยายน 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้
ได้จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กร
( การป้องกันระงับอัคคีภัย)

DSC_0030 DSC_0033 DSC_0058 DSC_0066 DSC_0107 DSC_0142 DSC_0158 DSC_0164 DSC_0170 DSC_0171 DSC_0178 DSC_0180 DSC_0181

0

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาฃีพตำบลก่อเอ้

Posted by:

0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

Posted by:

0

โครงการปลูกป่า

Posted by:

0

โครงการปล่อยลูกพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ

Posted by:

0

โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

Posted by:

0

โครงการก่อสร้างถนน ในเขตพื้นที่ตำบลก่อเอ้

Posted by:

0

โครงการ อบต.สัญจร ปองดองสมานฉันท์

Posted by:

0

คัดแยกขยะ

Posted by:

0

คนไทยหัวใจเดียวกัน

Posted by:

0
Page 1 of 6 12345...»